Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 20-05-2019, 20.00 uur

De ALV is verplaatst naar maandag 20 mei 2019, 20.00 uur, omdat de voorbereiding van de ALV niet op tijd kon worden afgerond. Hierbij de agenda:

Oproep

Het Bestuur van L.T.C. Anonymus roept u op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen, die zal worden gehouden op maandag 20 mei 2019 om 20:00 uur in het clubhuis.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 9 april 2018
 4. Financieel verslag 2018*
 5. Verslag Kascommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Samenwerking met Sportify Kids
 8. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies
 9. Bestuursverkiezing**
 10. Begroting 2019*
 11. Benoeming commissies
 12. Mededelingen van het bestuur
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien seniorleden voorstellen wensen voor te leggen aan de ledenvergadering dienen zij dat,  gesteund door tenminste 5 leden, uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 op schriftelijke wijze te doen bij onze secretaris Lida Denekamp. Het bestuur verwacht dat indieners van voorstellen in persoon op de ledenvergadering zullen verschijnen om daarop toelichting te kunnen verschaffen.

Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die dan zal worden gehouden op maandag 20 mei 2019 om 20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda als bovenstaand.

*Bij agendapunt 4 en 10

De jaarcijfers over 2018, de begroting voor 2019, de notulen van de vorige jaarvergadering en de commissieverslagen zullen vanaf 15 mei 2019 beschikbaar zijn op www.ltcanonymus.nl. Op verzoek zal de secretaris een papieren exemplaar toezenden. Op 20 mei zullen vanaf 1 uur vóór aanvang van de jaarvergadering ook enkele papieren exemplaren ter inzage liggen in het clubgebouw.

**Bij agendapunt 9

Aftredend en herkiesbaar zijn Paul Melein, voorzitter en Ben Molenaar, bestuurslid Technische Zaken.

De functie van penningmeester is nog steeds vacant. Het bestuur roept leden van harte op om zich kandidaat te stellen voor deze belangrijke functie. Meld je tijdig aan bij het bestuur! Ben Molenaar is bereid om ook in 2019 de functie van penningmeester waar te nemen.